ALGEMENE VOORWAARDEN
OK UITGEVERS

16 november 2020

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdracht die OK Betalen B.V. (hierna: ‘OK’) voor de uitgever (hierna: ‘OK Uitgever’) uitvoert. OK zal de OK Uitgever voor de opdracht een opdrachtbevestiging toesturen. Deze opdrachtbevestiging geldt als vrijblijvend aanbod. Tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging is het aanbod één kalendermaand geldig. Door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging accepteert de OK Uitgever deze algemene voorwaarden en ontstaat er een overeenkomst tussen de OK Uitgever en OK.

1. Diensten van OK

OK, al dan niet via haar groepsmaatschappijen, biedt verschillende diensten aan, zoals loyalty-, marketing-, autorisatie- en authenticatiediensten, die de gebruikers van haar mobiele applicatie (hierna: ‘gebruiker’ respectievelijk ‘OK App’) en website (ok.app en subdomeinen) helpen bij het winkelen en het bezoeken van evenementen. Deze diensten zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld (klanten)pasjes, cadeaukaarten, kortingsbonnen, folders, deals, tickets, promoties en enquêtes (hierna: ‘OK Items’) die worden uitgegeven door verschillende OK Uitgevers, zoals winkels, merken, bibliotheken en culturele instellingen. OK kan zelf ook een uitgever van een OK Item zijn.

De gebruiker kiest zelf welke OK Items hij/zij toevoegt aan zijn/haar account die bij installatie van de OK App automatisch wordt gekoppeld aan het unieke nummer van zijn/haar mobiele telefoon en later verder kan worden gepersonaliseerd (hierna: ‘OK Account’). OK Items die door de gebruiker zijn toegevoegd aan zijn/haar OK Account kunnen vervolgens worden gebruikt of ingewisseld en het is mogelijk om via de OK App betalingen uit te voeren bij partijen die deze accepteren (hierna: ‘OK Transacties’), bijvoorbeeld het gebruiken van een ticket bij een attractiepark of het inwisselen van punten op een klantenpas voor een product.

2. Aanleveren promotioneel materiaal

In de opdrachtbevestiging wordt het aan te leveren promotioneel materiaal en de uitvoeringsdatum die verband houden met de opdracht vermeld. De OK Uitgever is verantwoordelijk voor het tijdig en in het door OK aangegeven format aanleveren van dit materiaal, inclusief eventuele voorwaarden verbonden aan dit materiaal. De voorwaarden die van toepassing zijn op het promotioneel materiaal blijven onverkort van toepassing nadat de gebruiker het materiaal, al dan niet in de vorm van een OK Item, heeft toegevoegd aan zijn/haar OK Account.

De in de opdrachtbevestiging of later overeengekomen uitvoeringsdatum is een streefdatum. OK behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden de uitvoeringsdatum uit te stellen. In het geval de uitvoeringsdatum door OK is uitgesteld, zal de enige compensatie voor de OK Uitgever bestaan uit het alsnog uitvoeren van de opdracht voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode of een aangepaste opdracht, zulks in goed overleg tussen de OK Uitgever en OK.

3. Commerciële meldingen

Commerciële meldingen zijn bijvoorbeeld een push-bericht over een deal die aansluit bij de interesse van de gebruiker of e-mail over de geldigheidsduur van een kortingsbon van de gebruiker. De periode, het soort en het aantal commerciële meldingen die eventueel worden verstuurd in verband met de opdracht staan vermeld in de opdrachtbevestiging. Deze commerciële meldingen kunnen tevens worden gekoppeld aan bijvoorbeeld gebruikers die bepaalde (klanten)pasjes hebben toegevoegd aan hun OK Account, die bepaalde folders lezen of die zich op een bepaalde locatie bevinden (als de locatievoorziening van deze gebruikers is ingeschakeld).

Commerciële meldingen kunnen alleen via een push-bericht en/of e-mail worden verstuurd nadat de gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven en aangegeven heeft deze meldingen te willen ontvangen. Zonder toestemming van de gebruiker zijn de commerciële meldingen zichtbaar in de OK App van de gebruiker.

4. Betaling

De kosten zoals vermeld in de opdrachtbevestiging zijn exclusief BTW. De wijze van facturering staat vermeld in de opdrachtbevestiging. OK zal doorgaans de OK Uitgever voorafgaand aan de uitvoeringsdatum een factuur sturen voor de kosten. Bij een langdurige opdracht zal OK de OK Uitgever maandelijks facturen. Tevens kan OK ervoor kiezen om opstartkosten in rekening te brengen. Voor de factuur geldt standaard een betalingstermijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

Wanneer er sprake is van een afwijkende betalingstermijn, is deze opgenomen in de opdrachtbevestiging. De OK Uitgever dient de factuur in euro’s te betalen, anders zijn het eventuele prijsverschil door de wisselkoers en de bankkosten voor rekening van de OK Uitgever.

Wanneer de OK Uitgever de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan is zij automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. OK zal de OK Uitgever altijd een betalingsherinnering sturen, waarbij aan de OK Uitgever een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de OK Uitgever een onmiddellijk opeisbare toeslag verschuldigd, welke toeslag bestaat uit een percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt voor elke maand dat de betaling uitblijft, 1/12 deel van de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van EUR 25,00 per factuur. Daarnaast kan OK de (buiten)gerechtelijke kosten in verband met deze tekortkoming van de OK Uitgever, waaronder begrepen incassokosten, in rekening brengen.

Als voor het vaststellen van de kosten voor de opdracht gebruik gemaakt dient te worden van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen) zijn de meetsystemen van OK leidend, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De OK App is het exclusieve eigendom van OK en haar licentiegevers en alle intellectuele eigendomsrechten in de OK App komen toe aan OK en haar licentiegevers. Alle materialen die OK verstrekt in verband met de opdracht, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, data, beelden, video’s, logo’s, iconen of HTML-codes, blijven eigendom van OK en haar licentiegevers, en eventueel materiaal van derden dat gebruikt wordt in verband met de opdracht blijft eigendom van die derden of van diens licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor de opdracht verleent OK hierbij een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de opdracht. Voor reproductie en/of distributie anders dan in verband met de opdracht, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van OK vereist. De OK Uitgever zal OK direct informeren als er (mogelijk) sprake is van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van OK.

De intellectuele eigendomsrechten op het promotioneel materiaal dat de OK Uitgever aan OK heeft geleverd in het kader van de opdracht blijven van de OK Uitgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor de opdracht verleent de OK Uitgever hierbij een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de opdracht. De OK Uitgever vrijwaart OK voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door OK van de door de OK Uitgever aangeleverde promotioneel materiaal.

6. Privacy en cookies

OK zal de (persoons)gegevens van haar gebruikers verzamelen in overeenstemming met haar privacy en cookieverklaring. De OK Uitgever zal toegang krijgen tot (een deel van) de verzamelde gegevens op geaggregeerd niveau, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging en de gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven. De OK Uitgever is slechts gerechtigd deze verzamelde gegevens te gebruiken voor zover vereist voor de opdracht en zal zorgen dat (persoons)gegevens van gebruikers worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere ander (verder) gebruik van de daarmee verzamelde gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Als de OK Uitgever, alsmede eventueel door haar ingeschakelde derden, in verband met de opdracht cookies of vergelijkbare technieken gerelateerd aan het promotioneel materiaal buiten de OK App wenst toe te voegen, dan staat de OK Uitgever er voor in dat de gebruiker wordt geïnformeerd en toestemming tot het gebruik van die cookies wordt verkregen conform de wettelijke vereisten.

De OK Uitgever geeft hierbij toestemming aan OK voor het verwerken van haar (persoons)gegevens. OK gebruikt de door de OK Uitgever verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst en de opdracht. OK kan daarnaast deze gegevens ook gebruiken voor directe marketingdoeleinden richting de OK Uitgever zodat soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. De gegevens van de OK Uitgever zullen tot maximaal zeven jaar worden bewaard na afloop van de overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid van de OK Uitgever

De OK Uitgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het promotioneel materiaal (inclusief de eventueel daaraan verbonden voorwaarden) die in verband met de opdracht worden aangeleverd en de daaraan eventueel verbonden voorwaarden en is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden.

Het promotioneel materiaal dat door de OK Uitgever wordt aangeleverd dient altijd in overeenstemming te zijn met deze algemene voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) de bepalingen van de Nederlandse Reclame Code en aanwijzingen en aanbevelingen van de Reclame Code Commissie. OK heeft het recht om promotioneel materiaal dat niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving te weigeren. De OK Uitgever blijft in dit geval gehouden de kosten te betalen. Mocht als gevolg hiervan schade ontstaan dan kan OK de OK Uitgever hiervoor aansprakelijk stellen. Tevens garandeert de OK Uitgever dat het aangeleverde promotioneel materiaal geen virussen of vergelijke softwareprogramma’s bevatten die de werking van de OK App of andere software van OK, haar gebruikers of derden kan schade.

8. Aansprakelijkheid van OK

Behoudens de aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is OK niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade. De OK Uitgever kan OK daarom in geen geval aansprakelijk stellen voor schade die zij lijdt of kosten die zij maakt door bijvoorbeeld:
(i) het niet of beperkt functioneren van de OK App, OK Items en/of het promotioneel materiaal;
(ii) de onjuistheid van de inhoud in de OK App, OK Items en/of het promotioneel materiaal of van de verzending van gegevens, inclusief (maar niet beperkt tot) de onjuistheid van het promotioneel materiaal aangeleverd door de OK Uitgever;
(iii) het niet behalen van de doelstellingen die de OK Uitgever middels de opdracht wenst te behalen, zoals (maar niet beperkt tot) de verhoging van belangstelling in de OK Uitgever, de verhoging van het aantal klanten of de omzet van de OK Uitgever.

De aansprakelijkheid van OK gaat niet verder dan het alsnog uitvoeren van de (aangepaste) opdracht dan wel een vergoeding van maximaal de kosten van de opdracht die zijn vermeld in de opdrachtbevestiging.

OK is nooit aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit OK Transacties of andere overeenkomsten tussen de OK Uitgever en gebruikers van de OK App.

9. Duur overeenkomst

Tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging is de duur van de overeenkomst gelijk aan de periode tussen de datum van ondertekening van de opdrachtbevestiging en de einddatum van de opdracht. OK en de OK Uitgever kunnen alleen gezamenlijk de opdrachtbevestiging schriftelijk (e-mail) wijzigen, inclusief het verlengen van de opdracht. In dit geval heeft OK de mogelijk om de overeengekomen kosten aan te passen.

De OK Uitgever kan de overeenkomst schriftelijk (e-mail), zonder opzegtermijn, beëindigen. In dit geval is OK gerechtigd om de volgende percentages van de kosten zoals vermeld in de opdrachtbevestiging als beëindigingskosten in rekening te brengen: (i) 20 of meer werkdagen voor de uitvoeringsdatum: 25%; (ii) tussen 20 en 5 werkdagen voor de uitvoeringsdatum 50%; (iii) minder dan 5 werkdagen voor de uitvoeringsdatum: 100%.

OK kan de overeenkomst schriftelijk (e-mail) beëindigen met een opzegtermijn van één maand. Zonder voorafgaande kennisgeving mag OK de overeenkomst opschorten of onmiddellijk beëindigen wanneer: (i) het door de OK Uitgever aangeleverde promotioneel materiaal niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving; (ii) de OK Uitgever niet voldoet aan andere uit de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) geldende verplichtingen; (iii) de OK Uitgever op enige manier bedrieglijk of wederrechtelijk handelt; (iv) de OK Uitgever overlijdt, wordt ontbonden of betrokken is bij een insolventieprocedure.

10. Wijzigen algemene voorwaarden

OK is voortdurend bezig haar diensten te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn dat OK deze algemene voorwaarden in de toekomst wil wijzigen. OK zal de OK Uitgever hiervan altijd op de hoogte brengen. Als de OK Uitgever niet tot opzegging van de overeenkomst overgaat, wordt zij geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.

OK wijst enige (algemene) voorwaarden die door de OK Uitgever worden gehanteerd expliciet van de hand voor toepassing op deze overeenkomst.

11. Overdracht

OK kan zonder de toestemming van de OK Uitgever deze overeenkomst overdragen aan haar groepsmaatschappijen, maar zal de OK Uitgever hiervan altijd op de hoogte brengen. De OK Uitgever kan alleen zijn rechten en plichten op grond van deze overeenkomst overdragen aan een derden met voorafgaande schriftelijke toestemming van OK.

12. Geheimhouding

Behoudens voor zover vereist op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, zullen OK en de OK Uitgever, zowel tijdens als na de duur van deze overeenkomst, geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere partij in verband met de opdracht en deze overeenkomst.

13. Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst. Bij een geschil zal deze moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, waarbij de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden bepalend is. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar worden beoordeeld, dan zal deze worden vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die het dichts ligt bij de oorspronkelijk bedoeling en zullen alle overige bepalingen in stand blijven.

Download
Download